Μελέτη Ανακατασκευής και Ενοποίησης Γραφείων

Η εταιρεία μας εκπόνησε τη Μελέτη Ανακατασκευή και Ενοποίησης Γραφείων 110μ2 έκαστο με τακτοποίηση αυθαιρεσιών βάσει του Ν4178/13, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και παρελκόμενες υπηρεσίες διαχείρισης του έργου και συντονισμό για τις νομικές πτυχές του θέματος.

Συνέταξε φάκελο προδιαγραφών και τον παρέδωσε στον ιδιοκτήτη για τη λήψη προσφορών κατασκευής του έργου.